Reseller Hosting plan

Πλήρης πρόσβαση στο Server
σε προσιτές τιμές

Ενημέρωση

Είστε εδώ: Αρχή > Ενημέρωση > Ενημέρωση


Ενημέρωση


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 593
14 Απριλίου 2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις Πληρωμης Καταχωρητών

Για την πληρωμή των νόμιμων τελών, ο Καταχωρητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί υποσύστημα του Μητρώου. Μέσω του συστήματος, το χρηματικό ποσό που καταβάλει ο Καταχωρητής στην ΕΕΤΤ, μετατρέπεται και αντιστοιχίζεται σε χρεώσιμες κινήσεις (μονάδες).
Το σύνολο των μονάδων αντιστοιχεί στο κατατεθέν ποσό βάσει του μαθηματικού τύπου [ακέραιες μονάδες = κατατεθέν ποσό/κόστος χρεώσιμης πράξης]. Τυχόν υπόλοιπο ποσό μένει αδιάθετο μέχρι την επόμενη κατάθεση του Καταχωρητή, οπότε και αθροίζεται με το νέο ποσό και εφαρμόζεται εκ νέου ο ανωτέρω μαθηματικός τύπος. Οι μονάδες που δημιουργούνται αντιστοιχούν σε χρεώσιμες πράξεις τις οποίες εκτελεί ο Καταχωρητής στο Μητρώο. Οι πράξεις που αντιστοιχούν στις μονάδες
μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς χρονικό περιορισμό.

12. Οι μονάδες μειώνονται ανά χρεώσιμη πράξη. Ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικές μονάδες για διάστημα 5 ημερολογιακών ημερών. Οι πράξεις αυτές υπολογίζονται ως αρνητικές μονάδες. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διακόπτεται στον Καταχωρητή η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00π.μ. Για την εκ νέου απόκτηση δικαιώματος
εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων, ο Καταχωρητής οφείλει να καταβάλει στην ΕΕΤΤ χρηματικό πόσο ίσο με το
σύνολο των αρνητικών μονάδων που έχει εκτελέσει και την δημιουργία μίας τουλάχιστον επιπλέον μονάδας.
Το διάστημα των πέντε εργάσιμων ημερών δύναται να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση της ΕΕΤΤ.

13. Η ΕΕΤΤ εκδίδει μηνιαίως προς τους Καtαχωρητές λογαριασμό τελών, ο οποίος αναφέρεται στις χρησιμοποιηθείσες μονάδες και στις αρνητικές μονάδες που ενδεχομένως υπάρχουν στο σύστημα την περίοδο δημιουργίας του λογαριασμού τελών και όχι στο σύνολο του χρηματικού ποσού που έχει κατατεθεί από τον Καταχωρητή.

14. Στην περίπτωση πραγματοποίησης πράξεων με αρνητικές μονάδες και αφού παρέλθει το διάστημα που
προβλέπεται στην παραγράφο 12 στο οποίο ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσι−
μες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδ ενικές μονάδες,ο Καταχωρητής υποχρεούται να καταβάλει άμεσα τα
τέλη εντός είκοσι (20) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, μετα την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας χωρίς εξόφληση
της υποχρέωσης του, η ΕΕΤΤ με έγγραφη ειδοποίησή της θέτει προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών
από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της έγγραφης ειδοποίησης για την εξόφλησή της οφειλής διαφορετικά
προβαίνει με Απόφασή της σε οριστική διαγραφή του Καταχωρητή.

15. Η λειτουργία του νέου τρόπου πληρωμής των τελών θα τεθεί σε εφαρμογή με την θέση σε ισχύ του πα−
ρόντος Κανονισμού. Στο μεσολαβούν χρονικό διάστημα από την δημοσίευση ως την θέση σε ισχύ, οι Καταχω−
ρητές οφείλουν να εξοφλήσουν όλους τους εκκρεμείς λογαριασμούς οφειλής τελών. Πρόσβαση στο νέο σύ−
στημα πληρωμής και συνεπώς στο Μητρώο θα δοθεί σε Καταχωρητές που έχουν εξοφλήσει συνολικά τους
λογαριασμούς οφειλής τελών και έχουν υποβάλει Γνωστοποίηση Καταχωρητή με την ένδειξη «τροποποίηση»
συμπληρώνοντας το πεδίο Δήλωση Συμμόρφωσης μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για
παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

16. Με την έναρξη του νέου τρόπου πληρωμής οι Καταχωρητές έχουν μηδενικές μονάδες και ισχύουν οι
διατάξεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Μετά την πάροδο των δύο πρώτων μηνών λειτουργίας
του νέου τρόπου πληρωμής, εμφανίζονται στο σύστημα ως αρνητικές μονάδες και τυχόν χρεώσιμες πράξεις που
έχουν πραγματοποιηθεί από τους Καταχωρητές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Για την πρόσβαση
τους στο νέο σύστημα πληρωμής ισχύουν  οι διατάξειςτης παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.


...........................................................................................................................................................

Οι πιο συχνές ερωτήσεις που αφορούν στις καταχωρήσεις Ονομάτων (γενικά)


Ορισμοί

 1. Τι είναι ένα Domain Name;
 2. Τι είναι ο καταχωρητής;
 3. Τι είναι Φορέας;
 4. Τι είναι το Μητρώο;
 5. Τι είναι ο nameserver;
 6. Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);


Εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr]

 1. Πώς θα αποκτήσω ένα Domain Name;
 2. Θα ήθελα να απευθυνθώ απ'ευθείας στο Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] για την εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου [.gr]
 3. Πώς θα ελέγξω αν ένα Όνομα είναι διαθέσιμο;
 4. Θέλω πληροφορίες για ένα Όνομα που είναι ήδη εκχωρημένο
 5. Θέλω να δεσμεύσω ένα Όνομα έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να το καταχωρήσει
 6. Το Όνομα που με ενδιαφέρει είναι ήδη εκχωρημένο. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής, έτσι ώστε αν και όταν είναι διαθέσιμο να έχω προτεραιότητα;
 7. Αν μου εκχωρηθεί ένα Όνομα [. GR ] μπορεί να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο Όνομα, με την ίδια ή άλλη κατάληξη;
 8. Domain name με κατάληξη [gov.gr]
 9. Επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα;
 10. Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα;
 11. Μου έχει εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δημιουργήσω σελίδα
 12. Τι κόστος έχει μια εκχώρηση;
 13. Πόση διάρκεια έχει η εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr];
 14. Τι σημαίνει προσωρινή ενεργοποίηση Ονόματος;
 15. Ποια Ονόματα δεν ενεργοποιούνται προσωρινά;
 16. Έκανα την αίτηση πριν λίγο. Πότε θα λειτουργήσει το Όνομα που ζήτησα;
 17. Απόρριψη αίτησης. Τι γίνεται τότε; Πότε συμβαίνει;
 18. Απορρίφθηκε η αίτησή μου. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;
 19. Υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες Ονομάτων;
 20. Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρείας μου. Είναι προστατευμένα ή μπορεί να εκχωρηθούν ως Domain Name από τρίτο;
 21. Σε πόσες εκχωρήσεις έχω δικαίωμα;
 22. Επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες, όπως το ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr;
 23. Ζητήθηκε η εκχώρηση ονόματος με ελληνικούς χαρακτήρες που περιλαμβάνει τον χαρακτήρα "ς", αλλά αυτός καταχωρήθηκε ως "σ"
 24. Οι ημερομηνίες / ώρες στο Μητρώο βασίζονται στην τοπική ωριαία ζώνη (timezone);


Ομόγραφα Ονόματα Χώρου [.gr]

 1. Ομόγραφα Ονόματα. Τι σημαίνει αυτό; Ποιος έχει δικαίωμα στην ενεργοποίηση τους;
 2. Ομόγραφα που εκχωρήθηκαν πριν τον Κανονισμό σε διαφορετικούς χρήστες
 3. Τι είναι η Δέσμη Ονομάτων (bundle name);


Λειτουργία Ονόματος Χώρου [.gr]

 1. Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;
 2. Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή
 3. Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;
 4. Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;
 5. Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες
 7. Ονόματα με ελληνικούς χαρακτήρες & Microsoft Internet Explorer
 8. Ώρες ανανέωσης (reload) του αρχείου Ζώνης (zone file)


Αλλαγές Ονόματος Χώρου [.gr]

 1. Επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις Ονομάτων;
 2. Έχω αλλάξει διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail. Πώς θα σας ενημερώσω;
 3. Πώς μπορεί να γίνει μεταβολή στο ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του δικαιούχου;
 4. Δεν επιθυμώ πλέον το Όνομα που μου είχε εκχωρηθεί


Ανανέωση Ονόματος Χώρου [.gr]

 1. Πώς πρέπει να σας ενημερώσω για την ανανέωση του Ονόματός μου;
 2. Δεν πρόλαβα να ανανεώσω το Domain Name μου. Τι πρέπει να κάνω;


Χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου [.gr]

 1. Ποιες είναι οι ανώτατες χρεώσεις επί Ονομάτων Χώρου [.gr] και πώς καθορίζονται;


Whois FAQ

 1. Κατά τον έλεγχο ονόματος εμφανίζεται το Όνομα μη διαθέσιμο, ενώ δεν φαίνεται εκχωρημένο. Γιατί συμβαίνει αυτό;
 2. Κάνω αναζήτηση στην εφαρμογή έλεγχος διαθεσιμότητας για ένα Όνομα και μου δίνει πληροφορία για/και για κάποιο άλλο. Γιατί συμβαίνει αυτό;


Ειδοποιήσεις που αποστέλλονται από το Μητρώο

 1. Σε ποιες περιπτώσεις το Μητρώο στέλνει e-mail που αφορούν γεγονότα σχετικά με Ονόματα Χώρου [.gr] και ποιοι είναι οι παραλήπτες;


Ορισμοί

 1. Τι είναι ένα Domain Name;

  Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο Ονομάτων με κατάληξη [. GR ], ένα Domain Name θα έχει την μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις ιστοσελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (browser) μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.

  αρχή ενότητας

 2. Τι είναι ο καταχωρητής;

  Φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το οποίο είναι δυνατό να γίνονται αιτήσεις Eκχώρησης από ενδιαφερόμενους να τους εκχωρηθεί Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr.

  αρχή ενότητας

 3. Τι είναι Φορέας;

  Φορέας Ονόματος Χώρου [.gr] (Registrant) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] κατόπιν αιτήσεώς του, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Εναλλακτικά, μπορεί να συναντήσετε τους όρους Δικαιούχος ή Χρήστης.

  αρχή ενότητας

 4. Τι είναι το Μητρώο;

  Είναι η Βάση Δεδομένων που περιλαμβάνει το σύνολο των εκχωρηθέντων Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr και των Oνομάτων Xώρου με κατάληξη .gr που τυχόν αποτελούν αντικείμενο αίτησης για εκχώρηση, με τα στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε ένα από αυτά (Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, Άρθρο 16).

  αρχή ενότητας

 5. Τι είναι ο nameserver;

  Ο nameserver είναι ένας υπολογιστής στον οποίο εκτελείται λογισμικό κατάλληλο για την εξυπηρέτηση DNS ερωτήσεων.

  αρχή ενότητας

 6. Τι είναι ο κωδικός εξουσιοδότησης (authorization code/password);

  Κωδικός εξουσιοδότησης (password) Ονόματος Χώρου [.gr] είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και του επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος.

  αρχή ενότητας


Εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr]

 1. Πώς θα αποκτήσω ένα Domain Name;

  Για να σας εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] θα πρέπει να καταθέσετε σχετική αίτηση μέσω κάποιου Καταχωρητή. Στην ιστοσελίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων External link θα βρείτε τον κατάλογο των Καταχωρητών External link, καθώς και τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΕΤΤ και καθορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία για κάθε νέα εκχώρηση.

  Πέραν της καταχώρησης Ονομάτων με κατάληξη .gr (Ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] μπορεί να γίνει και για Ονόματα 3ου επιπέδου με τις ακόλουθες καταλήξεις:

  i. com.gr για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
  ii. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
  iii. net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους δικτύων.
  iv. org.gr για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  v. gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς.

  Συνιστάται οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες να αιτούνται την εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr] στους αντίστοιχους Χώρους 2ου επιπέδου.

  Συνοπτικές Οδηγίες για την καταχώρηση ενός Domain Name [.gr]

  αρχή ενότητας

 2. Θα ήθελα να απευθυνθώ απ'ευθείας στο Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] για την εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου [.gr]

  Το Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] είναι υπεύθυνο για την τεχνική υποστήριξη και λειτουργία του Μητρώου για το Τop Level Domain [.GR]. Δεν λειτουργεί ως Καταχωρητής και δεν δέχεται αιτήσεις εκχώρησης ή ανανέωσης Ονομάτων απ'ευθείας από τον Χρήστη. Οι υπηρεσίες αυτές εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω των Καταχωρητών. (Τι είναι ο καταχωρητής Κατάλογος καταχωρητών External link)

  αρχή ενότητας

 3. Πώς θα ελέγξω αν ένα Όνομα είναι διαθέσιμο;

  Μπορείτε να ελέγξετε την διαθεσιμότητα ενός Ονόματος Χώρου [.gr] μέσω της εφαρμογής που υπάρχει στις ιστοσελίδες μας. Ο έλεγχος διαθεσιμότητας παρέχει πληροφορίες για το αν το Όνομα που σας ενδιαφέρει είναι εκχωρημένο ή όχι, καθώς και αν εμπίπτει σε κάποιον από τους περιορισμούς που ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ.

  αρχή ενότητας

 4. Θέλω πληροφορίες για ένα Όνομα που είναι ήδη εκχωρημένο

  Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για κάθε εκχωρημένο Όνομα Χώρου [.gr], μέσω της εφαρμογής Web Whois που υπάρχει στις ιστοσελίδες μας. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων External link.

  αρχή ενότητας

 5. Θέλω να δεσμεύσω ένα Όνομα έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να το καταχωρήσει

  Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ δεν προβλέπει κάποια διαδικασία δέσμευσης ενός Ονόματος Χώρου [.gr], πέρα από την εκχώρησή του.

  αρχή ενότητας

 6. Το Όνομα που με ενδιαφέρει είναι ήδη εκχωρημένο. Υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε λίστα αναμονής, έτσι ώστε αν και όταν είναι διαθέσιμο να έχω προτεραιότητα;

  Δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας ενδιαφερομένων για Όνομα Χώρου [.gr] ήδη εκχωρημένο. Χρονική σειρά προτεραιότητας τηρείται για τις αιτήσεις εκχώρησης Ονόματος Χώρου [.gr] που κατατίθενται, εφόσον το Όνομα είναι διαθέσιμο.

  αρχή ενότητας

 7. Αν μου εκχωρηθεί ένα Όνομα [. GR ] μπορεί να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο Όνομα, με την ίδια ή άλλη κατάληξη;

  Τα Ονόματα Χώρου [.gr] εκχωρούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εγγράφονται στο Μητρώο Ονομάτων Internet [.gr] ως εκχωρημένα (registered). Το Μητρώο διατηρεί βάση δεδομένων των εκχωρημένων Ονομάτων Χώρου [.gr] και εξασφαλίζει την μοναδικότητά του. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δεύτερο [onoma.gr].

  Το ίδιο όμως μεταβλητό πεδίο μπορεί να υπάρχει και να λειτουργεί με άλλη κατάληξη. Για παράδειγμα, η εκχώρηση του Ονόματος Χώρου [onoma.gr] όπου το «onoma» αποτελεί το μεταβλητό πεδίο, δεν αποκλείει την εκχώρηση του Ονόματος Χώρου [onoma.com], [onoma.de] ή [onoma.com.gr].

  αρχή ενότητας

 8. Domain name με κατάληξη [gov.gr]

  Η εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη [.gov.gr] αποκλείει την εκχώρηση του ίδιου μεταβλητού πεδίου με κατάληξη [.gr] ή άλλο subdomain του [.gr], σε τρίτο πρόσωπο. Για παράδειγμα, η εκχώρηση του Ονόματος Χώρου [onoma.gov.gr] αποκλείει την εκχώρηση του Ονόματος [onoma.gr] ή [onoma.com.gr] σε τρίτο πρόσωπο, εξασφαλίζοντας το αποκλειστικό δικαίωμα εκχώρησής τους στον Δικαιούχο του Ονόματος [onoma.gov.gr] (Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr, Άρθρο 6, παρ. 3).

  αρχή ενότητας

 9. Επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων Χώρου [.gr] σε αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα;

  Δικαίωμα για εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr] έχει κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, ελληνικό ή αλλοδαπό, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του.

  αρχή ενότητας

 10. Πόσους χαρακτήρες μπορεί να έχει ένα Όνομα;

  Ένα Όνομα Χώρου [.gr] αποτελείται από τουλάχιστον τρεις (3) έως εξήντα (60) χαρακτήρες, μη συμπεριλαμβανομένης της κατάληξης [.gr]. Για τα Ονόματα με ελληνικούς χαρακτήρες, ο περιορισμός των εξήντα (60) χαρακτήρων αφορά στο μήκος της κωδικοποιημένης μορφής (punycode).

  αρχή ενότητας

 11. Μου έχει εκχωρηθεί ένα Όνομα Χώρου [.gr] αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δημιουργήσω σελίδα

  Η εκχώρηση Ονόματος είναι ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες δημιουργίας και φιλοξενίας ιστοσελίδας. Για τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP: Internet Service Provider). Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου θα σας παρέχει τις τεχνικές πληροφορίες (nameservers) που θα πρέπει να δηλώσετε μέσω του Καταχωρητή σας στα στοιχεία του Ονόματος που σας έχει εκχωρηθεί, ώστε να λειτουργήσει η ιστοσελίδα σας.

  αρχή ενότητας

 12. Τι κόστος έχει μια εκχώρηση;

  Το κόστος για την εκχώρηση ενός Ονόματος Χώρου [.gr] διαφέρει από Καταχωρητή σε Καταχωρητή. Το ανώτατο ποσό χρέωσης καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

  Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Καταχωρητών External link, προκειμένου να ενημερωθείτε για το σχετικό κόστος.

  αρχή ενότητας

 13. Πόση διάρκεια έχει η εκχώρηση Ονόματος Χώρου [.gr];

  Η διάρκεια εκχώρησης κάθε Ονόματος Χώρου [.gr] είναι 2 έτη και άρχεται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εκχώρησης στο Μητρώο. Εάν πρόκειται για Όνομα Χώρου [.gr] που ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου (ομόγραφο Όνομα) το χρονικό διάστημα των 2 ετών άρχεται από την υποβολή της αίτησης εκχώρησης του Ονόματος Χώρου [.gr] βάσει του οποίου δεσμεύθηκε και όχι από την ημερομηνία ενεργοποίησής του (βλ. Bundle name).

  αρχή ενότητας

 14. Τι σημαίνει προσωρινή ενεργοποίηση Ονόματος;

  Αφού κατατεθεί μια αίτηση εκχώρησης Ονόματος στο Μητρώο και για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την οριστική εκχώρησή του από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, το Όνομα ενεργοποιείται και μπορεί να λειτουργήσει. Η χρήση αυτή του Ονόματος έχει προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την εκχώρησή του από την ΕΕΤΤ.

  αρχή ενότητας

 15. Ποια Ονόματα δεν ενεργοποιούνται προσωρινά;

  Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενες αιτήσεις εκχώρησης προς εξέταση για το ίδιο Όνομα Χώρου [.gr], το Όνομα για το οποίο κατατίθεται αίτηση δεν ενεργοποιείται προσωρινά. Οι Ανυπόστατες αιτήσεις (όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] - Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της ΕΕΤΤ) απορρίπτονται αυτόματα.

  αρχή ενότητας

 16. Έκανα την αίτηση πριν λίγο. Πότε θα λειτουργήσει το Όνομα που ζήτησα;

  Το Όνομα Χώρου [.gr] για το οποίο κατατίθεται αίτηση εκχώρησης, εφόσον δεν υπάρχει προγενέστερη αίτηση για το ίδιο Όνομα προς εξέταση, ενεργοποιείται (προσωρινά) εντός τριών ωρών από την παραλαβή της αίτησης από το Μητρώο. Η παραλαβή κάθε αίτησης από το Μητρώο επιβεβαιώνεται με την αποστολή e-mail προς τις e-mail διευθύνσεις που δηλώθηκαν στην αίτηση και προς τον Καταχωρητή μέσω του οποίου κατατέθηκε η αίτηση. Το μήνυμα γνωστοποιεί τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και την ακριβή ώρα παραλαβής της (βλ. ώρες παραγωγής του αρχείου ζώνης - zone file).

  αρχή ενότητας

 17. Απόρριψη αίτησης. Τι γίνεται τότε; Πότε συμβαίνει;

  Μια αίτηση (εκχώρησης Ονόματος Χώρου [.gr]) μπορεί να απορριφθεί από την ΕΕΤΤ για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιγράφονται στο Άρθρο 8 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] - Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της ΕΕΤΤ.

  αρχή ενότητας

 18. Απορρίφθηκε η αίτησή μου. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

  Για πληροφορίες που αφορούν στην απόρριψη μιας αίτησης από την ΕΕΤΤ θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στην ΕΕΤΤ, είτε στον Καταχωρητή σας.

  αρχή ενότητας

 19. Υπάρχουν απαγορευμένες κατηγορίες Ονομάτων;

  Υπάρχουν και είναι σκόπιμο να ενημερωθείτε σχετικά πριν την κατάθεση της αίτησής σας. Πληροφορίες για τα Ονόματα που δεν μπορούν να εκχωρηθούν μπορείτε να βρείτε εδώ.

  αρχή ενότητας

 20. Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρείας μου. Είναι προστατευμένα ή μπορεί να εκχωρηθούν ως Domain Name από τρίτο;

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται την εκχώρηση ενός Ονόματος δηλώνει ότι εν γνώση του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων (Άρθρο 9 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] - Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της ΕΕΤΤ).

  Η κύρια αρχή που ισχύει στον κόσμο των Domain Names είναι η αρχή της Χρονικής Προτεραιότητας (First Come - First Serve).

  αρχή ενότητας

 21. Σε πόσες εκχωρήσεις έχω δικαίωμα;

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] της ΕΕΤΤ Άρθρο 4, παρ. 8 δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Ονομάτων που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

  αρχή ενότητας

 22. Επιτρέπεται η εκχώρηση Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες, όπως το ίδρυματεχνολογίαςέρευνας.gr;

  Η εκχώρηση Ονομάτων με Ελληνικούς χαρακτήρες επιτρέπεται από τις 04/07/2005 (07:00 UTC). Τα Ονόματα που εκχωρούνται μπορούν να περιέχουν όλους τους Ελληνικούς χαρακτήρες και τους εναλλακτικούς τονισμούς τους (ακόμη και περισπωμένες, δασείες, υπογεγραμμένες κ.λ.π.). Με την κατάθεση αίτησης εκχώρησης για την τονισμένη μορφή του Ονόματος, ενεργοποιείται παράλληλα χωρίς πρόσθετη χρέωση για τη διάρκεια εκχώρησης του Ονόματος και η άτονη πεζή μορφή του που θεωρείται η κύρια μορφή του εκχωρούμενου Ονόματος, βάσει της οποίας γίνονται οι έλεγχοι του Μητρώου. Στην περίπτωση που η αρχική αίτηση που κατατίθεται αφορά σε άτονο Όνομα, ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα σε χωρίς τέλος ενεργοποίηση του αντίστοιχου τονισμένου Ονόματος. Πίνακα των επιτρεπόμενων Ελληνικών χαρακτήρων θα βρείτε εδώ.

  αρχή ενότητας

 23. Ζητήθηκε η εκχώρηση ονόματος με ελληνικούς χαρακτήρες που περιλαμβάνει τον χαρακτήρα "ς", αλλά αυτός καταχωρήθηκε ως "σ"

  Κατά την δημιουργία ονόματος χώρου που αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες και περιλαμβάνει τον χαρακτήρα "ς", ο χαρακτήρας αυτός αντικαθιστάται αυτόματα από το σύστημα από το χαρακτήρα "σ". Όλα τα ονόματα με μεταβλητό μέρος το οποίο αποτελείται από ελληνικούς χαρακτήρες και περιέχει το χαρακτήρα "ς", καταχωρούνται στην πραγματικότητα με το χαρακτήρα "σ". Η μορφή με την οποία θα εμφανίζονται εξαρτάται από το φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείται. Ανεξάρτητα όμως αν ο τελευταίος χαρακτήρας γραφεί "σ" ή "ς" ή "Σ", πρόκειται για το ίδιο όνομα. ατά την ίδια λογική, όλα τα πεζά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, ταυτίζονται με τα αντίστοιχα ελληνικά κεφαλαία.

  αρχή ενότητας

 24. Οι ημερομηνίες / ώρες στο Μητρώο βασίζονται στην τοπική ωριαία ζώνη (timezone);

  Το Μητρώο λειτουργεί σε χρόνο UTC (Universal Coordinated Time).

  αρχή ενότητας


Ομόγραφα Ονόματα Χώρου [.gr]

 1. Ομόγραφα Ονόματα. Τι σημαίνει αυτό; Ποιος έχει δικαίωμα στην ενεργοποίηση τους;

  Ομόγραφα ονομάζονται τα Ονόματα τα οποία έχουν οπτική ομοιότητα αν και είναι γραμμένα με διαφορετικούς χαρακτήρες. (Σύμφωνα με τον ορισμό στην Απόφαση 351/76, ομόγραφα Ονόματα Χώρου [.gr] είναι τα Ονόματα Χώρου [.gr] που το Μεταβλητό τους πεδίο αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες οι οποίοι ταυτίζονται ΟΠΤΙΚΑ στην πεζή ή κεφαλαία, τονισμένη ή άτονη μορφή τους και το μη Μεταβλητό πεδίο τους είναι ίδιο.) Σαν παράδειγμα ας θεωρήσουμε τα Ονόματα eett.gr και εεττ.gr τα οποία στην κεφαλαία τους μορφή είναι οπτικά όμοια (EETT.gr και ΕΕΤΤ.gr). Προσοχή οφείλουμε να συστήσουμε στους ενδιαφερόμενους στο γεγονός ότι ηχητικά όμοια ή οπτικά προσομοιάζοντα Ονόματα δεν καλύπτονται από τον παραπάνω ορισμό (π.χ. το maria.gr δεν έχει Ομόγραφο γιατί ο χαρακτήρας ρ δεν έχει οπτικά όμοιο χαρακτήρα στο Ελληνικό αλφάβητο, ενώ ένα ομόγραφο του Ονόματος μαρία.gr είναι το λατινικό mapia.gr - σε κεφαλαία μορφή γίνονται και τα δύο ΜΑΡΙΑ.gr). Πίνακα των ομόγραφων χαρακτήρων θα βρείτε εδώ.

  Δικαίωμα στην ενεργοποίηση ενός Ομόγραφου Ονόματος έχει μόνο ο Δικαιούχος του αρχικού εκχωρημένου Ονόματος με το οποίο αυτό ταυτίζεται. Η ενεργοποίηση κάθε Ομόγραφου Ονόματος πραγματοποιείται μέσω του Καταχωρητή που διαχειρίζεται το αρχικό εκχωρημένο Όνομα. Ενεργοποίηση των Ομόγραφων Ονομάτων μπορεί να γίνει και στην περίοδο της προσωρινής Ενεργοποίησης ενός Pending Create Ονόματος που δεν έχει ακόμη λάβει τελική έγκριση εκχώρησης από την ΕΕΤΤ.

  αρχή ενότητας

 2. Ομόγραφα που εκχωρήθηκαν πριν τον Κανονισμό σε διαφορετικούς χρήστες

  Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο (ή περισσότερα) Ομόγραφα μεταξύ τους Ονόματα, τα οποία εκχωρήθηκαν σε διαφορετικούς Χρήστες πριν τεθεί σε ισχύ η Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της ΕΕΤΤ, δικαίωμα στην ενεργοποίηση τυχόν τρίτου Ομόγραφου προς αυτά Ονόματος δεν έχει κανένας από τος Χρήστες. Εάν στο μέλλον πάψει να υπάρχει κάποιο από τα αρχικά Ομόγραφα μεταξύ τους Ονόματα και παραμείνει ένα από αυτά εκχωρημένο, θα ισχύει για τον Χρήστη του το αποκλειστικό δικαίωμα ενεργοποίησης οποιουδήποτε Ομόγραφου προς αυτό Όνομα.

  αρχή ενότητας

 3. Τι είναι η Δέσμη Ονομάτων (bundle name);

  Δέσμη Ονομάτων (Bundle name) αποτελεί ένα εκχωρημένο Όνομα Χώρου [.gr] μαζί με τα ενεργοποιημένα Ομόγραφά του Ονόματα. Τα ενεργοποιημένα Ομόγραφα Ονόματα που ανήκουν σε μια Δέσμη Ονομάτων ανανεώνονται αυτόματα με την ανανέωση του αρχικού εκχωρημένου Ονόματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησής τους και για κάθε ένα από αυτά απαιτείται η καταβολή τέλους ανανέωσης. Αν με την κατάθεση της αίτησης εκχώρησης έχει ενεργοποιηθεί χωρίς χρέωση και η άτονη πεζή μορφή του Ονόματος, τότε για τη μορφή αυτή δεν απαιτείται τέλος ανανέωσης.

  Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν επιθυμεί την ανανέωση δεσμευμένης μορφής του Ονόματος, η οποία έχει ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήσεώς του, οφείλει πριν την ανανέωση του Ονόματος να αιτηθεί την απενεργοποίηση της εν λόγω μορφής. Το ίδιο ισχύει για τα Ονόματα που ανήκουν σε Δέσμη Ονομάτων σε περίπτωση μεταβίβασης/αλλαγής επωνυμίας.

  αρχή ενότητας


Λειτουργία Ονόματος Χώρου [.gr]

 1. Το Όνομα που μου έχει εκχωρηθεί δεν λειτουργεί σωστά. Πού πρέπει να απευθυνθώ;

  Ο δικαιούχος θα πρέπει να απευθυνθεί στον καταχωρητή του, ή στον Internet Service Provider (ISP) για τυχόν προβλήματα στη λειτουργία του Ονόματος.

  αρχή ενότητας

 2. Διαδικασία αλλαγής καταχωρητή

  Η αλλαγή Καταχωρητή είναι δυνατή και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στην διάρκεια εκχώρησης του Ονόματος. Για να μεταφερθεί ένα Όνομα σε νέο Καταχωρητή, πρέπει ο Δικαιούχος του Ονόματος να απευθυνθεί σε αυτόν, παρέχοντάς του τον κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Η διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή περιγράφεται στο Άρθρο 13 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου [.gr] - Απόφαση 351/76 (20/05/2005) της ΕΕΤΤ.

  αρχή ενότητας

 3. Ο nameserver που ανήκει στο Domain Name μου αλλάζει IP. Πώς θα σας ενημερώσω;

  Αρκεί να ζητήσετε από τον καταχωρητή σας να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές.

  αρχή ενότητας

 4. Ο primary nameserver είναι πιο σημαντικός από τον secondary nameserver;

  Ο Primary Nameserver είναι ο nameserver ο οποίος διαθέτει το πρωτότυπο αρχείο ζώνης. Το αρχείο αυτό διαμοιράζεται στους Secondary nameservers συνήθως με την μέθοδο του Zone Transfer. Στην καταχώρηση των nameserver στο Μητρώο δεν έχει σημασία για την λειτουργία του Ονόματος η σειρά με την οποία θα δηλωθούν ή που θα εμφανίζονται στις εφαρμογές Whois.

  αρχή ενότητας

 5. Έχασα το κωδικό εξουσιοδότησης του Ονόματος. Τι πρέπει να κάνω;

  Η γνωστοποίηση κωδικού εξουσιοδότησης ονόματος χώρου [.GR] στο δικαιούχο αποτελεί αρμοδιότητα του καταχωρητή που διαχειρίζεται το όνομα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του δικαιούχου με τον καταχωρητή, ο δικαιούχος έχει τις εξής επιλογές:
  σε περίπτωση που ο Καταχωρούμενος επιθυμεί να αλλάξει Καταχωρητή ο νέος Καταχωρητής μπορεί κάνοντας χρήση μιας εφαρμογής του Μητρώου να του αποστείλει τον κωδικό εξουσιοδότησης στο e-mail επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην αίτηση εκχώρησης του ονόματος,
  σε κάθε άλλη περίπτωση ο δικαιούχος μπορεί να απευθυνθεί στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων External link (τηλ. 210-6151000), αρμόδια Αρχή για την εκχώρηση των ονομάτων χώρου [.gr].

  αρχή ενότητας

 6. Λειτουργία ονομάτων με Ελληνικούς Χαρακτήρες

  Τα ονόματα με Ελληνικούς χαρακτήρες εισάγονται στο αρχείο ζώνης του [.gr] βάσει του άτονου ονόματος, στην Punycode μορφή του (π.χ. ιδρυματεχνολογιαςερευνας.gr -> xn--mxaaagdhca3aeujpgxb1al0bfgtp0b.gr). Η τονισμένη μορφή του ονόματος συνδέεται σαν συνώνυμο (DNAME) με την άτονη.
  Στην περίπτωση ενεργοποιημένων ομογράφων ονομάτων, κάθε ομόγραφο μπορεί να εισάγεται στο αρχείο ζώνης του [.gr] με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:
  Σαν Dname:
  Το όνομα εισάγ

  Wednesday, December 7, 2011  « Back

  Προβολή RSS Feed


  Powered by WHMCompleteSolution